• ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 หน้า 331-337

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • แครอท;น้ำผัก;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;เทคโนโลยีที่ใช้ความดันสูง;การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน;การฆ่าเชื้อ;การทำพาสเจอไรซ์;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา;คาโรตีนอยด์

 • Carrots;Vegetable juices;Food processing;High pressure technology;Heat treatment;Disinfection;Pasteurization;Quality;Chemicophysical properties;Microbiological analysis;Carotenoids

 • แครอท;น้ำแครอท;กรรมวิธีการผลิต;ความดันสูง;ความร้อน;การฆ่าเชื้อ;การพาสเจอไรซ์;คุณภาพทางเคมีและกายภาพ;คุณภาพทางจุลชีววิทยา;แอลฟา-แคโรทีน;เบต้า-แคโรทีน

 • Carrot juice;High pressure;Heat treatment

 • [1] ยุทธพงษ์ ปัญญาดา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] อรุณี อภิชาติสรางกูร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [3] พนิดา รัตนปิติกรณ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [4] เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

 • [1] Yutapong Panyada (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Arunee Apichartsrangkoon (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [3] Panida Rattanapitikorn (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [4] Ekachai Chukeatirote (Mae Fah Luang University, Chiang Rai (Thailand). School of Science)

246 609

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ยุทธพงษ์ ปัญญาดา และคนอื่นๆ. (2552).
           ผลของความดันสูงและความร้อนต่อคุณภาพทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำแครอท.  วารสารอาหาร, 39 (4) ,331-337


ยุทธพงษ์ ปัญญาดา และคนอื่นๆ. "ผลของความดันสูงและความร้อนต่อคุณภาพทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำแครอท"
           วารสารอาหาร, 39, 2552, 331-337.

ยุทธพงษ์ ปัญญาดา และคนอื่นๆ. (2552).
           ผลของความดันสูงและความร้อนต่อคุณภาพทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำแครอท.  วารสารอาหาร, 39 (4) ,331-337