• ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน

 • Effect of sucrose on gelatinization, swelling and granular morphology of heated rice starch suspension

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2552

 • 0125-1147

 • 2552

 • ณัฐดนัย หาญการสุจริต
  ธันยบูรณ์ อรัญนารถ
  สงวนศรี เจริญเหรียญ

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 175-180

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;สตาร์ช;การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน;ซูโครส;การทำให้เป็นเจล;การบวม;เม็ด;มิติ

 • Rice;Starch;Heat treatment;Sucrose;Jellification;Swelling;Granules;Dimensions

 • สตาร์ชข้าว;การได้รับความร้อน;น้ำตาลซูโครส;เจลาติไนเซชัน;การพองตัว

 • [1] ณัฐดนัย หาญการสุจริต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] ธันยบูรณ์ อรัญนารถ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [3] สงวนศรี เจริญเหรียญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Nathdanai Harnkarnsujarit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Thunyaboon Arunyanart (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [3] Sanguansri Charoenrein (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)

328 711

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ณัฐดนัย หาญการสุจริต. (2552). ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน
           การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน
.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,175-180


ณัฐดนัย หาญการสุจริต. "ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน
           การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน" วารสารอาหาร, 39, 2552, 175-180.

ณัฐดนัย หาญการสุจริต. (2552). ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน
           การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน
.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,175-180