• การผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอร์

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2550

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 145

 • 0125-1147

 • 2550

 • จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;อาหารกึ่งสำเร็จรูป;การผลิต;เครื่องมือและอุปกรณ์;การกดอัดเป็นรูป;คุณภาพ

 • Rice;Instant foods;Production;Equipment;Extrusion;Quality

 • โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป;การผลิต;เครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอร์;คุณภาพ

 • [1] จันทร์เพ็ญ แสงประกาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

343 366

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

จันทร์เพ็ญ แสงประกาย. (2550). การผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอร์.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,145


จันทร์เพ็ญ แสงประกาย. "การผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอร์" วารสารอาหาร, 37, 2550, 145.

จันทร์เพ็ญ แสงประกาย. (2550). การผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอร์.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,145