Creative Commons License
 • การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand)

 • 28

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 1990

 • ชลิตภากร วิธผลิน

 • 28. Kasetsart University Annual Conference

 • Bangkok (Thailand)

 • 31 Jan 1990

 • Bangkok (Thailand)

 • pt. 5: 2 l.

 • 153 p.

 • อังกฤษ

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E50-ชนบท

 • การตั้งถิ่นฐาน;ปัญหา;คุณภาพชีวิต;ทรัพยากรที่ดิน;ทรัพยากรน้ำ;จ.กรุงเทพฯ;ปริมณฑล

 • [1] ชลิตภากร วิธผลิน (สำนักงานนโยบายและแผน กทม.)

116 113

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

. (1990). การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล.  n.p.: Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand)
.


. "การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล".  n.p.: Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand)
. 1990.

. (1990). การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล.  n.p.: Kasetsart Univ., Bangkok (Thailand)
.