Creative Commons License
 • พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 28

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 2533

 • พรชัย สุจิตต์

 • กรุงเทพฯ

 • ส่วนที่ 1: 21 หน้า

 • 153 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E50-ชนบท

 • ชุมชน;สมัยก่อนประวัติศาสตร์;พัฒนาการ;สังคมวัฒนธรรม;การบริหาร;การปกครอง;การกระจายอำนาจ;การติดต่อกับชุมชน

 • [1] พรชัย สุจิตต์

875 313

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

พรชัย สุจิตต์. (2533). พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


พรชัย สุจิตต์. "พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย".  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2533.

พรชัย สุจิตต์. (2533). พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.