Creative Commons License
 • การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง

 • การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 14 บทความทางวิชาการ สาขา เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2518

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 14

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • 2518

 • อุดม เกิดพิบูลย์

 • กรุงเทพฯ

 • ส่วนที่ 9: 12 หน้า

 • 216 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • AGRICULTURAL PRODUCTS;EXPORTS;URBANIZATION;ECONOMIC DEVELOPMENT;PRICES

 • เหมืองแร่;พืชไร่;พืชสวน;สินค้าเกษตร;การส่งออก;การขยายตัวของนครหลวง;เศรษฐกิจ;มูลค่าผลผลิต

 • [1] อุดม เกิดพิบูลย์

85 112

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

อุดม เกิดพิบูลย์. (2518). การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


อุดม เกิดพิบูลย์. "การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง".  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2518.

อุดม เกิดพิบูลย์. (2518). การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.