Creative Commons License
 • การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

 • Campaign for the implementation of electronic resources on violence prevention for the adolescents

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: ศึกษาศาสตร์

 • Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Education

 • 49

 • สาขาศึกษาศาสตร์

 • 2554

 • สมถวิล ธนะโสภณ
  นาตยา ปิลันธนานนท์
  มธุรส จงชัยกิจ
  วิภารัตน์ แสงจันทร์

 • 978-616-7522-09-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา;กระทรวงศึกษาธิการ;กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2554

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 42-49

 • 190 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • เด็กวัยรุ่น;ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์;การป้องกันความรุนแรง;การใช้;การรณรงค์;เว็บไซต์;การเผยแพร่;การเก็บข้อมุล;การวิเคราะห์ข้อมูล

 • Adolescents;Electronic learning resources;Violence prevention;Implementation;Campaign;Website;Distributing;Data collection;Data collection

 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และศึกษาผลการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน ความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่นที่คณะผู้วิจัยได้สร้างไว้โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการเผยแพร่และเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ วิธีวิจัยประกอบด้วยการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ชุดเดิมให้เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ออกแบบแผนการรณรงค์ จัดทำแบบประเมินหลังการใช้ ออกแบบฐานข้อมูลผู้ใช้แบบออนไลน์ สำหรับวัยรุ่น อายุ12-15ปี และประชาชนทั่วไปทุกเพศ วัย และ อาชีพแล้วจึงนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ www.wound-why.com เป็นเวลา 6 เดือนจากวันแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากนั้นมีการสำรวจภาพลักษณ์ เพื่อประเมินการรู้จักเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และผู้ปกครองจาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด ผลการวิจัย พบว่า งานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.wound-why.com มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักร้องวัยรุ่น ผู้แทนสื่อหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์จาก 17 หน่วยงาน ครู และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีข่าวที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้ ไทยรัฐ คมชัดลึก สยามรัฐ Bangkok Post ไทยโพสต์ สยามธุรกิจ เสียงใต้รายวัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นและวิดีโอคลิปบนเว็บไซต์YouTube.Com ข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ได้แก่รายการ สตรอเบอรี่ชีสเค้ก รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง รายการสุรนันท์วันนี้ ข่าวผ่านสื่อวิทยุที่คลื่นวิทยุ Seed 97.59 เป็นเวลาหนึ่งเดือน ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ใช้พบว่าในช่วง 6 เดือนของการเก็บข้อมูลวิจัย มีผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงฯผ่านทางเว็บไซต์ทั้งหมด 42,370 คนจาก 21 ประเทศใน 4ทวีปและ จาก 66 จังหวัด ของประเทศไทย ผู้เล่นเกมทั้งหมด จำนวน 8,759 คน จำนวนการเล่นเกม 153,181ครั้ง ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมจนครบและตอบแบบประเมินความรู้ และแบบประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ จำนวน 2,745 คน เป็นวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีจำนวน 1,532 คน เมื่อวิเคราะห์คำตอบ ของผู้ใช้พบว่าส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนได้ การเก็บข้อ มูลทางเว็บไซต์และการให้รางวัลทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น การเชิญนักร้องวัยรุ่นที่มีผู้นิยมมากมา

 • [1] สมถวิล ธนะโสภณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา)
  [2] นาตยา ปิลันธนานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา)
  [3] มธุรส จงชัยกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา)
  [4] วิภารัตน์ แสงจันทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา)

 • [1] Somtawil Dhanasobhon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Education)
  [2] Nataya Pilanthananond (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Education)
  [3] Maturos Chongchaikit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Education)
  [4] Wiparat Saengjan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Education)

185 131

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

สมถวิล ธนะโสภณ และคนอื่นๆ. (2554).
           การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


สมถวิล ธนะโสภณ และคนอื่นๆ.
           "การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
. 2554.

สมถวิล ธนะโสภณ และคนอื่นๆ. (2554).
           การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.