Creative Commons License
 • บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาชนบท

 • การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 12 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516

 • กรุงเทพฯ

 • 12

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • 2516

 • ประดิษฐ์ มัชฌิมา

 • ส่วนที่ 8: 6 หน้า

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E50-ชนบท

 • เยาวชน;การพัฒนาชนบท;บทบาท;การฝึกอบรมเยาวชน

 • [1] ประดิษฐ์ มัชฌิมา (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)

111 193

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประดิษฐ์ มัชฌิมา. (2516). บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.


ประดิษฐ์ มัชฌิมา. "บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาชนบท".  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2516.

ประดิษฐ์ มัชฌิมา. (2516). บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.