Creative Commons License
 • การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง

 • Analysis of multireservoir operation for Mae Klong river basin

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Engineering, Architecture

 • 43

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • 2548

 • อารียา ฤทธิมา
  วราวุธ วุฒิวณิชย์

 • 974-537-639-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2548

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 11-21

 • 476 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • อ่างเก็บกักน้ำ;ลุ่มน้ำ;อุตุนิยมวิทยา;อุทกวิทยา;การใช้น้ำ;การบริหาร;การจัดการ;ประเทศไทย

 • Water reservoirs;Watersheds;Meteorology;Hydrology;Water use;Administration;Management;Thailand

 • อ่างเก็บน้ำ;ลุ่มน้ำแม่กลอง;อุตุ-อุทกวิทยา;ปริมาณน้ำ;การใช้น้ำ;การบริหารจัดการ

 • Multireservoir operation;Mae Klong river basin

 • การศึกษานี้ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของการปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มแม่กลอง เพื่อพิจารณาหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการในลำดับถัดมา ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำรายวันของระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ร่วมกับแผนการระบายน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ตลอดจนวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล Input ที่มีอิทธิพลต่อระบบเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ผลจากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำแม่กลองในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ดีมีการปล่อยน้ำส่วนเกินบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในแง่ของการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาพบว่าเกิดจากการปล่อยน้ำในปริมาณที่สูงกว่าแผนการระบายน้ำที่กำหนดไว้ตลอดทั้งปีเนื่องจากคำนึงถึงวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมด้วย นอกจากนี้ความแปรปรวนของข้อมูลฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างสุทธิค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ตลอดจนการตัดสินใจปล่อยน้ำไม่ได้นำข้อมูล Side Flow มาร่วมพิจารณา ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขอาจทำได้โดยการนำ Side Flow และเวลาในการเดินทางของน้ำ (Travelling Time) มาประกอบการพิจารณาปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและท่าทุ่งนา และเพิ่มระดับน้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง ทั้งนี้เพื่อปรับลดปริมาณน้ำที่ปล่อยทางด้านท้ายน้ำส่วนเกิน และสามารถกระจายน้ำในโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ได้อย่างทั่วถึง

 • Multireservoir operation problems were analyzed in order to find the causes and to develop the multireservoir management strategies. The daily reservoir operation records in Mae Klong multireservoir system, the release plan of EGAT and water allocation plan of RID were used. Those plans were compared with the existing reservoir operation on the daily, weekly and monthly basis. In addition, the variation of inputs was evaluated to consider the real causes. The result showed that these multireservoir operation system still gave the allowable reliability at the present time. However, there were more surplus downstream release at Mae Klong dam which also affected the sustainability of water resource management directly. The larger surplus release over year, the high variation of average basin rainfall and net inflow especially in wet season were the main causes of operation. Side flow data was neglected for determining the water release as well. Therefore, in order to decrease the surplus downstream release and could be attributed water release all over the GMKIP, the best solution may emphasize side flow data and travelling time for supporting the water release decision of Vajiralongkorn and Tha Thung Na dam. Increasing the higher upstream water level of Mae Klong dam is another one to peruse dominantly.

 • [1] อารียา ฤทธิมา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
  [2] วราวุธ วุฒิวณิชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)

 • [1] Areeya Rittima (Kasetsart Univ. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering. Dept. of Irrigation Engineering)
  [2] Varawoot Vudhivanich (Kasetsart Univ. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering. Dept. of Irrigation Engineering)

167 95

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

อารียา ฤทธิมา และ วราวุธ วุฒิวณิชย์. (2548). การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
           กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


อารียา ฤทธิมา และ วราวุธ วุฒิวณิชย์. "การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง". 
           กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2548.

อารียา ฤทธิมา และ วราวุธ วุฒิวณิชย์. (2548). การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
           กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.