Creative Commons License
 • โรคมายโคพลาสมาของไม้ดอกประดับ

 • รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 25

 • สาขาพืช

 • 2530

 • ธีระ สูตะบุตร
  อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
  สุภาพร นทีวัฒนา

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 561

 • 604 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • H20-โรคพืช

 • ORNAMENTAL PLANTS;MYCOPLASMA;SYMPTOMS

 • ไม้ดอกประดับ;โรคมายโคพลาสมา;อาการผิดปกติ

 • [1] ธีระ สูตะบุตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [2] อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
  [3] สุภาพร นทีวัฒนา

182 94

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ธีระ สูตะบุตร. (2530). โรคมายโคพลาสมาของไม้ดอกประดับ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


ธีระ สูตะบุตร. "โรคมายโคพลาสมาของไม้ดอกประดับ".  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2530.

ธีระ สูตะบุตร. (2530). โรคมายโคพลาสมาของไม้ดอกประดับ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.