Creative Commons License
 • อิทธิพลร่วมของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อปลากะพงขาว

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2529

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • 24

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 2529

 • แววตา ทองระอา
  สมพร เพลินใจ

 • กรุงเทพฯ

 • ส่วนที่ 9: 23 หน้า

 • 661 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • L74-ความผิดปกติของสัตว์

 • LATES CALCARIFER;LEAD;CADMIUM;TOXICITY

 • ปลากะพงขาว;ตะกั่ว;แคดเมียม;ความเป็นพิษ

 • [1] แววตา ทองระอา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
  [2] สมพร เพลินใจ

78 146

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

แววตา ทองระอา และ สมพร เพลินใจ. (2529). อิทธิพลร่วมของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อปลากะพงขาว.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
.


แววตา ทองระอา และ สมพร เพลินใจ. "อิทธิพลร่วมของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อปลากะพงขาว".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
. 2529.

แววตา ทองระอา และ สมพร เพลินใจ. (2529). อิทธิพลร่วมของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อปลากะพงขาว.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
.