Creative Commons License
 • การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน

 • Formation of mechanism indicators for the purpose of accelerating development implementation

 • รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of the 23rd national conference : Poster session Volume II

 • 23

 • สาขาสังคมศาสตร์

 • 2528

 • ดิเรก ฤกษ์หร่าย

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 240-249

 • 386 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E50-ชนบท

 • VILLAGES;RURAL DEVELOPMENT

 • การพัฒนาหมู่บ้าน;เครื่องชี้วัด;การปฏิบัติงาน;องค์ประกอบการพัฒนา

 • [1] ดิเรก ฤกษ์หร่าย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)

 • [1] Direk Rerkrai

105 133

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2528).
           การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


ดิเรก ฤกษ์หร่าย.
           "การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน". 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2528.

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2528).
           การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.