Creative Commons License
 • การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์

 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 15

 • สาขาพืช

 • 2519

 • สวัสดิ์ ธรรมบุตร
  อุทัย พิสณฑ์
  เสริมชาติ ฉายประสาท

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 69

 • 90 แผ่น

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • CASSAVA;MAIZE;MICROORGANISMS;FERMENTATION;PROTEINS

 • มันสำปะหลัง;ข้าวโพด;จุลินทรีย์;การหมัก;โปรตีน;การเพิ่มปริมาณ

 • [1] สวัสดิ์ ธรรมบุตร (สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น)
  [2] อุทัย พิสณฑ์
  [3] เสริมชาติ ฉายประสาท

142 87

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

สวัสดิ์ ธรรมบุตร. (2519). การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


สวัสดิ์ ธรรมบุตร. "การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์". 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2519.

สวัสดิ์ ธรรมบุตร. (2519). การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.