Creative Commons License
 • สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย

 • Causes and impacts of labour migration of Muslim women from southern border provinces to Malaysia

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences

 • 50

 • สาขาสังคมศาสตร์

 • 2555

 • ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

 • 978-616-7522-94-4

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา;กระทรวงศึกษาธิการ;กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 387-394

 • 437 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • สตรีมุสลิม;การเคลื่อนย้ายแรงงาน;ความยากจน;สภาพสังคม;ความสัมพันธ์ทางสังคม;สถานการณ์ความไม่สงบ;ระยะทาง;ร้านอาหารไทย;จ.สงขลา;จ.ปัตตานี;จ.ยะลา;จ.นราธิวาส;จ.สตูล;ประเทศมาเลเซีย

 • Muslim woman;Labour migration;Impacts;Southern border provinces;Songkhla;Pattani;Yala;Narathiwat;Perlis;Kedah;Perak;Kelantan;Thailand;Malaysia

 • การศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเข้ม (Intensive interview) ร่วมกับวิธีการสังเกตในชุมชนปลายทาง ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 18 คน คือ แรงงานสตรีมุสลิมซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหารไทยใน 4 รัฐของประเทศมาเลเซียที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ รัฐปะลิส เกดะห์ เประ และกลันตัน ผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมเข้าไปในประเทศมาเลเซีย มีสาเหตุ 5 ประการ คือ 1) ความยากจน และภาวะการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) สภาพสังคม ภาษา ศาสนา และประเพณีที่คล้ายคลึงกัน 3) การมีความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งเครือข่ายเครือญาติและเครือข่ายการเป็นคนชุมชนหรือหมู่บ้านเดียวกัน 4) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) ระยะทางที่ไม่ไกลจากชุมชนต้นทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้และความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของแรงงานสตรีมุสลิมเข้าไปในประเทศมาเลเซียพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวในชุมชนต้นทางมีความผูกพันต่อกันมากขึ้น แรงงานสตรีได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากแรงงานสตรีได้ส่งเงินกลับเข้ามาช่วยเหลือทำให้สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น ขณะที่ ผลกระทบต่อแรงงานสตรีในชุมชนปลายทางพบว่า แรงงานสตรีมีความกดดันในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากใช้เพียงใบผ่านแดนและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ประกอบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ทำให้ทางการมาเลเซียตรวจตราแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานผู้หญิงมุสลิมไทยทำงานด้วยความหวาดกลัว และต้องคอยระแวดระวังเจ้าหน้าที่

 • [1] ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ (มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน)
  [2] พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

 • [1] Suparat Pinsuwan (Thaksin University, Songkhla (Thailand). Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Geography. Research Unit for Cross border Studies)
  [2] Pornpan Khemakhunasai

330 771

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2555).
           สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย.
           "สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย". 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
. 2555.

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2555).
           สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.