Creative Commons License
 • การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 • Analysis of land use patterns surrounding Khao khitchakut National Park, Chanthaburi province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environment

 • 50

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 2555

 • ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว
  พสุธา สุนทรห้าว
  วิพักตร์ จินตนา

 • 978-616-7522-97-5

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 331-338

 • 476 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • E11-ที่ดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • ที่ดิน;การใช้ที่ดิน;การวิเคราะห์เศรษฐกิจ;การแข่งขันของพืช;กลุ่มพืช;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;อุทยานแห่งชาติ;ต้นทุนในการผลิต;ความสามารถในการทำกำไร;ประเทศไทย

 • Land;Land use;Economic analysis;Plant competition;Plant communities;Soil chemicophysical properties;National parks;Production costs;Profitability;Thailand

 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน;รูปแบบ;ผลตอบแทนการเงิน;สังคมพืช;สมบัติดิน;อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ;จ.จันทบุรี

 • Land;Land use;Economic analysis;Plant competition;Soil properties;Khao khitchakut national park;Chanthaburi province

 • วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะสังคมพืช สมบัติดิน และผลตอบแทนด้านการเงิน ของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ผลการศึกษา พบว่า จำนวนชนิด ความหนาแน่น พื้นที่หน้าตัด และค่าดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener's index (H') ของพันธุ์ไม้ รูปแบบที่มีค่าสูงสุดไปต่ำสุดคือ ป่าดิบแล้ง สวนวนเกษตร สวนผลไม้ผสมผสาน และสวนยางพารา โดย H' ของไม้ยืนต้นคิดเป็น 3.682, 2.935, 1.679 และ 0.692 ตามลำดับ สมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นอนุภาค และความชื้นดินอยู่ในระดับไม่แตกต่างกัน สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ pH การนำไฟฟ้า อินทรียวัตถุในดิน และปริมาณไนโตรเจน อยู่ในระดับไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีระดับแตกต่างกันตั้งแต่ระดับต่ำถึงสูงมาก ส่วนผลตอบแทนด้านการเงิน พบว่า สวนวนเกษตรและสวนผลไม้ผสมผสานมีความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิรายปี (ANPV) เท่ากับ 470 และ 161 บาท/ไร่/ปี ตามลำดับ

 • Objectives of this study were to determine the plant community characteristics, soil properties and financial analysis of several land use patterns surrounding Khao Khitchakut National Park. The results of study found the number of species, density, basal area and plants species diversity of Shannon-Wiener's index (H'), that it's ranking from the highest to lowest in each land use patterns were dry evergreen forest (DEF), agroforestry (AF), fruit orchard (FO) and Para rubber plantation (PRP) which their H' of tree were 3.682, 2.935, 1.679 and 0.692 respectively. The physical properties of soil, namely bulk density, particle density and soil moisture indicated non different, the chemical properties of soil, e.g. pH, electrical conductivity (EC), organic matter (OM) and quantity of Nitrogen indicated non different. While the quantity of Phosphorus and Potassium were different. Furthermore, the financial analysis indicated AF and FO were profitable investment with annual net present value (ANPV) of 470 and 161 Baht/rai/year, respectively.

 • [1] ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย)
  [2] พสุธา สุนทรห้าว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้)
  [3] วิพักตร์ จินตนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้)

 • [1] Chatwaroon Angkaew (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Graduate School)
  [2] Pasuta Sunthornhao (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Management)
  [3] Vipak Jintana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Management)

317 116

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว. (2555). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
           จังหวัดจันทบุรี
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว. "การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
           จังหวัดจันทบุรี".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2555.

ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว. (2555). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
           จังหวัดจันทบุรี
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.