Creative Commons License
 • รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

 • Appropriate pattern of tent camping in national parks

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environment

 • 50

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 2555

 • ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย
  นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
  นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

 • 978-616-7522-97-5

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 283-290

 • 476 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • นันทนาการ;การท่องเที่ยว;อุทยานแห่งชาติ;การสำรวจผู้บริโภค;พฤติกรรมมนุษย์;สภาพแวดล้อม

 • Recreation;Tourism;National parks;Consumer surveys;Human behaviour;Environment

 • นันทนาการ;การพักแรมด้วยเต็นท์;ความคิดเห็น;นักท่องเที่ยว;แรงจูงใจ;พฤติกรรม;ความชอบ;การทำกิจกรรม;รูปแบบที่เหมาะสม;อุทยานแห่งชาติ

 • Natural;Tourism;National parks;Consumer surveys;Consumer behaviour

 • การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ โดยศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการพัฒนาทางกายภาพบริเวณพื้นที่พักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติตัวแทนภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง โดยใช้แบบประเมินศักยภาพพื้นที่ และศึกษาลักษณะผู้ใช้ประโยชน์โดยใช้แบบสอบถามผู้มาเยือน จำนวน 415 คน พบว่า พื้นที่กางเต็นท์ที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ราบมีความลาดชันไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ มีร่มเงาปกคลุมในระดับปานกลาง มีแนวตันไม้เป็นฉนวนกั้นโดยรอบบริเวณพื้นที่เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมที่แตกต่างกัน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์ควรที่จะสามารถพบเห็นนก และสัตว์ป่าขนาดเล็กที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ไม่อ่อนไหว เพื่อเพิ่มโอกาสด้านนันทนาการแก่ผู้มาเยือน อีกทั้งควรเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นวิวทัศน์สวยงามและคงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมเพื่อให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดธรรมชาติกับผู้มาเยือน ในการจัดการพื้นที่ควรมีการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของบริเวณพื้นที่กางเต็นท์ เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรและการประกอบกิจกรรม โดยกิจกรรมที่เหมาะสมควบคู่กับการพักแรมด้วยเต็นท์ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้พละกำลังน้อย เช่น เดินชมทิวทัศน์ การพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ การถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ และปิกนิค

 • Objectives of this study were to recommend appropriate pattern of tent camping in national parks, to study on natural environment and physical development at camp sites and to study on campers' characteristics. Four national parks were used as study areas and site assessment form and questionnaire were used as the study tool. Four hundred park visitors participated in the camper survey. The study concluded that the appropriate camp site should contain not more than 10 percent of slope with moderate shading and having enough trees buffering between areas with different activities in order to prevent visitor conflict. Moreover, there should be the opportunity for wildlife sighting and viewing scenic beauty of landscape while in the site. Site management should maintain natural setting to provide visitors closeness to nature and should provide walkways to connect the site to other nearby areas. Lastly, recreation activities should be recommended for tent campers were passive activities such as viewing scenery, relaxing, photographing, and picnicking, etc.

 • [1] ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [2] นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [3] นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)

 • [1] Siwaporn Sawatdichai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [2] Noppawan Tanakanjana Phongkhieo (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [3] Nantachai Pongpattananurak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)

430 267

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย. (2555). รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย. "รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2555.

ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย. (2555). รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.