Creative Commons License
 • แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • Conceptions about properties of substances using inquiry learning with cooperative learning of 6 students grade

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: ศึกษาศาสตร์

 • Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Education

 • 49

 • สาขาศึกษาศาสตร์

 • 2554

 • จุฑารัตน์ แตงอ่อน
  สุนันท์ สังข์อ่อง
  จรรยา คลังสิน

 • 978-616-7522-09-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา;กระทรวงศึกษาธิการ;กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2554

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 58-65

 • 190 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • นักเรียน;ระดับชั้นประถมศึกษา;การเรียนรู้;ความร่วมมือ;การสืบเสาะหาความรู้;สมบัติของสาร;วิทยาศาสตร์;แนวคิด;การจัดกลุ่ม;การวิเคราะห์ข้อมูล

 • Student;Elementary school;Learning;Cooperative;Inquiry;Substance properties;Science;Conception;Grouped;Data analysis

 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสมบัติของสารโดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดแนวคิดเรื่องสมบัติของสาร บันทึกหลังสอน และบันทึกการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจคำตอบของนักเรียนแล้ววิเคราะห์จัดกลุ่มแนวคิดและหาความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็น ดังนี้ แนวคิดเรื่องสมบัติของของแข็งคิดเป็นร้อยละ 77.50 สมบัติของเหลวและแก๊สคิดเป็นร้อยละ 47.50 แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนสถานะการแข็งตัวคิดเป็นร้อยละ 72.50 การหลอมเหลวคิดเป็น ร้อยละ 67.50 การระเหยคิดเป็นร้อยละ 50 การเดือดคิดเป็นร้อยละ 47.50 การระเหิดคิดเป็นร้อยละ 32.50 และการควบแน่นคิดเป็นร้อยละ 22.50 แนวคิดเรื่องการละลายคิดเป็นร้อยละ 95 แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี คิดเป็นร้อยละ 97.50

 • [1] จุฑารัตน์ แตงอ่อน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย)
  [2] สุนันท์ สังข์อ่อง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา)
  [3] จรรยา คลังสิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

 • [1] Jutarat Tang-orn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Graduate School)
  [2] Sunan Sungong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Education)
  [3] Janya Klangsin (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

350 532

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

จุฑารัตน์ แตงอ่อน. (2554).
           แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
           6
.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


จุฑารัตน์ แตงอ่อน.
           "แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
           6".  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
. 2554.

จุฑารัตน์ แตงอ่อน. (2554).
           แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
           6
.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.