Creative Commons License
 • การพัฒนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แนวความคิดสมบูรณ์แบบ

 • การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 12 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 12

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • 2516

 • กระจ่าง พันธุมนาวิน

 • กรุงเทพฯ

 • ส่วนที่ 1: 13 หน้า

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • E50-ชนบท

 • ชนกลุ่มน้อย;การพัฒนา

 • [1] กระจ่าง พันธุมนาวิน

187 138

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

กระจ่าง พันธุมนาวิน. (2516). การพัฒนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แนวความคิดสมบูรณ์แบบ.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


กระจ่าง พันธุมนาวิน. "การพัฒนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แนวความคิดสมบูรณ์แบบ".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2516.

กระจ่าง พันธุมนาวิน. (2516). การพัฒนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แนวความคิดสมบูรณ์แบบ.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.