Creative Commons License
 • เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • Grapevine production technology of farmers in Pakchong district, Nakornrachasrima province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 • Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics, Agro-Industry

 • 45

 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

 • 2550

 • พนามาศ ตรีวรรณกุล
  กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์

 • 978-974-88167-3-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 151-158

 • 828 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Vitis;องุ่น;การผลิต;เทคโนโลยี;ต้นตอ;พันธุ์;การปลูก;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การชลประทาน;การเก็บเกี่ยว;การตลาด;เกษตรกร;พฤติกรรมมนุษย์;ประเทศไทย

 • Vitis;Grapes;Production;Technology;Rootstocks;Varieties;Planting;Pest control;Irrigation;Harvesting;Marketing;Farmers;Human behaviour;Thailand

 • องุ่น;การผลิต;เทคโนโลยี;ต้นตอ;พันธุ์;การปลูก;การดูแลรักษา;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การให้น้ำ;การเก็บเกี่ยว;การตลาด;เกษตรกร;ความคิดเห็น;จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง

 • เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี พื้นที่ปลูกองุ่นเฉลี่ย 30.6 ไร่ แรงงานเฉลี่ย 12 คน มีการผลิตองุ่น 2 ฤดูกาลต่อปี นิยมปลูกองุ่นพันธุ์ Black Opal และ Loose Perlette และใช้ต้นตอป่า โดยเห็นว่าการพัฒนาต้นตอสายพันธุ์ใหม่ ควรมีคุณลักษณะให้ผลผลิตสูง ทนโรคและแมลง และระบบรากแข็งแรง ส่วนสายพันธุ์ใหม่ผลควรเป็นสีเขียว ขนาดใหญ่ ไม่มีเมล็ด รสชาติหวาน เนื้อกรอบ เปลือกบาง และต้านทานโรค มีการบังคับทรงพุ่มแบบเลื้อยบนค้างแบบตัวยูคว่ำ ประกอบด้วยกิ่งแขน 2 หรือ 3 กิ่ง ให้น้ำแบบระบบน้ำหยด ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอก และใช้ GA3 ในการควบคุมการเจริญเติบโตขององุ่น การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูองุ่นเพื่อป้องกันล่วงหน้าตามตาราง การเก็บเกี่ยวผลผลิตองุ่นใช้วิธีนับจำนวนวันหลังการตัดแต่งกิ่ง โดยเกษตรกรพบปัญหาการผลิตองุ่น ได้แก่ สารเคมีและปุ๋ยราคาสูง นกทำลายผลองุ่น โรคและแมลง และการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองุ่นจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด เกษตรกรมากกว่าครึ่งต้องการ ฝึกอบรม เรื่อง โรคและแมลงมากที่สุด และเห็นว่าภาครัฐควรวิจัยเทคโนโลยีการผลิตองุ่นและถ่ายทอดสู่เกษตรกร

 • Farmers in the Pakchong District, Nakornrachasrima Province had an average of grapevine land at 30.6 rais and 12 labors. Grapevine production was set on two times per year. Most of farmers planted the Black Opal and Loose Perlette grapes, and Couderc 1613 (SolonisxOthello 1613) was the rootstock. They thought that the development of new rootstock should aim at the high yield, diseases-insects resistance, and strong root system. In term of the variety of grapes should aim at the green grape with big size, seedless, sweet taste, crispy fruit, thin fruit peel, and diseases resistance. Double or Triple cordon of training system was used. The dripping irrigation system was applied. Chemical and manure fertilizers are used for production. The plant bioregulators or GA3 were used for increasing elongation and growth control. The agricultural chemicals often were used for protection the pests attack. The farmers counted day after pruning as their harvesting index. The serious problem of grapevine production were high price of chemical and fertilizers, fruit destroying from bird, diseases and insects, and chemical use. In case of extension, farmers received information from printing media and expressed their information need through training in term of diseases and insects of grapevine. In addition, the farmers needed supporting form government agencies was research, development, and transferring on grapevine technology to the farmers.

 • [1] พนามาศ ตรีวรรณกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [2] กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร)

 • [1] Panamas Treewannakul (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [2] Kittipong Treetaruyanont (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Agro- Ecological System Research and Development Institute)

288 137

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

พนามาศ ตรีวรรณกุล และ กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. (2550). เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง
           จังหวัดนครราชสีมา
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


พนามาศ ตรีวรรณกุล และ กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง
           จังหวัดนครราชสีมา".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2550.

พนามาศ ตรีวรรณกุล และ กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. (2550). เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง
           จังหวัดนครราชสีมา
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.