Creative Commons License
 • ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

 • Satisfaction of dairy farmers on services of mobile unit, Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Nong Po

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 • Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics, Agro-Industry

 • 45

 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

 • 2550

 • ณัตตินา มะนะโส
  สาวิตรี รังสิภัทร์
  รัตนา อังกสิทธิ์
  สมเกียรติ ประสานพานิช

 • 978-974-88167-3-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 3-10

 • 828 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • เกษตรกร;โคนม;โรงพยาบาลสัตว์;บริการรักษาสัตว์;พฤติกรรมมนุษย์;ประเทศไทย

 • Farmers;Dairy cattle;Animal hospitals;Veterinary services;Human behaviour;Thailand

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม;โรงพยาบาลสัตว์;หน่วยบริการเคลื่อนที่;งานบริการ;ความพึงพอใจ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ผลการวิจัยความพึงพอใจของเกษตรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 263 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต t-test และ F-test พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มีปัจจัยพื้นฐานโดยเฉลี่ยดังนี้ อายุ 46 ปี สำเร็จชั้นประถมศึกษา รายได้ 129,642.97 บาทต่อปี พื้นที่ถือครอง 5 ไร่ เลี้ยงโคนม 30 ตัว ประสบการณ์ที่ใช้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ 6 ปี ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 13 ปี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 318.02 บาทต่อครั้ง ได้รับข่าวสารด้านปศุสัตว์จากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในระดับปานกลาง 3) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านการให้บริการของบุคลากรและสัตวแพทย์ในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจในข้อแนะนำเกี่ยวกับโคนม การรักษาพยาบาลโคนม และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 4) ระดับการศึกษารายได้ จำนวนโคนมที่เลี้ยง การเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลสัตว์และการได้รับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลสัตว์ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ปัญหาที่เกษตรกรพบ คือ อัตราการผสมติดต่ำและโรคเต้านมอักเสบ ข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มจำนวนสัตวแพทย์ เพิ่มจำนวนรถบริการตัดแต่งกีบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การคัดเลือกพันธุ์ การผสมติดยาก และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับพันธุ์โคนมและการผสมพันธุ์โคนม เพี่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการผลิต

 • Research findings on satisfaction of 263 dairy farmers by using questionnaires and analyzing by using frequency, percentage, arithmetic mean, t-test and F-test revealed that 1) Most respondents were men. There average basic characteristics were as follows. They were 46 years old, attained primary school earned 129,642.97 baht per year, occupied 5 Rai per household, and raised 30 milking cows. Services obtained by the mobile unit were 6 times per year with 13 years of dairy cows'raising experiences. Cost was 318.02 baht per service. They received the livestock information mainly from television and newspaper. 2) Dairy farmers had the moderate knowledge of milking cow breeding. 3) Dairy farmers expressed high satisfaction on the services of staffs and veterinarians followed by satisfaction on milking cow advising, milking cow caring, and service cost 4) It was found that differences in educational level, income, numbers of raising dairy cows, being members of veterinary teaching hospital, and being trained by veterinary teaching hospital would differ in service satisfaction at .05 level of significance. 5) Problems facies dairy farmers included low fertility of milking cows, and mastitis. Recommendations included increasing, numbers of veterinarians and services, providing an advice on breeding selection and difficulty of breeding, and organizing training on dairy cow species and breeding.

 • [1] ณัตตินา มะนะโส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
  [2] สาวิตรี รังสิภัทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [3] รัตนา อังกสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)
  [4] สมเกียรติ ประสานพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

 • [1] Nattina Manaso (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Home Economics)
  [2] Savitree Rangsipaht (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [3] Ratana Aungkasit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Extension and Training Office)
  [4] Somkiert Prasanpanich (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)

378 142

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

ณัตตินา มะนะโส และคนอื่นๆ. (2550).
           ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           หนองโพ
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.


ณัตตินา มะนะโส และคนอื่นๆ.
           "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           หนองโพ".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2550.

ณัตตินา มะนะโส และคนอื่นๆ. (2550).
           ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           หนองโพ
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.