มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจำแนกชนิดทอสโพไวรัสที่พบในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง 97 368 2547
การตรวจพบทอสโพไวรัสสองชนิดเข้าทำลายพืชร่วมกันในประเทศไทย 93 215 2548
การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย 139 398 2549
การพัฒนาวิธี Competitive enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโค 615 448 2558
การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนด้วยเครื่องยิงอนุภาคในข้าว 85 231 2546
การใช้เรียลไทม์พีซีอาร์สำหรับตรวจสอบชนิดของเชื้อทอสโพไวรัส 142 277 2548
ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค 198 264 2549
เพิ่มเติมโดย Google Scholar