ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การวินิจฉัยคอร์ปัสลูเทียมในโคสาว โดยการล้วงตรวจด้วยมือและการใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ เปรียบเทียบกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 201 552 2536
การใช้อุลตร้าซาวด์ในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1,179 1,648 2536
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของไวตามินอีและซิลิเนียมในซีรัมต่อโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โคนมหลังคลอด 107 404 2551
ศักยภาพการผลิตโคนมในโครงการ คปร. 2537-2539 231 544 2540
ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ถุงน้ำในรังไข่ชนิดบางหลังการรักษาในโคนมลูกผสมโดย อุลตราซาวด์ 280 247 2540
ศึกษาระดับฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ ในการเหนี่ยวนำให้เป็นสัดในโคสาวโดยสารโปรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา 223 418 2538
อุลตราซาวด์ ช่วยการวินิจฉัยระบบสืบพันธุ์ในโคนมลูกผสมในไทย 423 154 2540
โปรสตาแกลนดินและเอนโดท็อกซิน กับโรคที่มีความสัมพันธ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 108 352 2536
เพิ่มเติมโดย Google Scholar