สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร ศูนย์เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังสำหรับไก่กระทงและไก่รุ่น 69 150 2517
การใช้มูลไก่แห้งระดับต่างๆ ร่วมกับปลายข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง เป็นอาหารไก่กระทง 107 153 2514
ความเข้มข้นของอาหารไก่ในหน้าร้อน 63 78 2518
ผลของการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจนในอาหารไก่กระทง 252 1,028 2542
ผลของการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่ไข่ 227 1,492 2542
มันสำปะหลังที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ สำหรับไก่กระทงและไก่เล็ก 63 92 2518
ระดับธาตุสังกะสีในอาหาร รำ-กากถั่วเหลืองสำหรับไก่กระทง 195 136 2518
สาเหตุการตายและอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 142 156 2527
อัตราการเจริญเติบโตและความต้องการโปรตีนของไก่พื้นเมืองที่ถูกเลี้ยงดูในสภาพชนบท 1,130 154 2525
อิทธิพลของโปรตีนต่ออัตราการไข่และรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของแม่ไก่พื้นเมือง 118 131 2525
เพิ่มเติมโดย Google Scholar