สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร ศูนย์เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
กากถั่วลิสงในอาหารไก่กระทง 127 184 2518
การคัดเลือกและผสมพันธุ์ห่านจีน 283 431 2533
การทดลองเปรียบเทียบใบปอ กับ ใบกระถินแห้งในอาหารไก่กระทง 203 209 2513
การประเมินคุณค่าทางอาหารของมูลไก่แห้ง และแหล่ง คาร์โบไฮเดรทสามชนิดในอาหารไก่กระทง 166 125 2513
การผลิตโปรตีนจากวัสดุที่มีโปรตีนต่ำและยูเรีย 175 134 2517
การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองในหมู่บ้านต่าง ๆ ของอำเภอพลและอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 232 131 2525
การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เป็ดเนื้อ 681 1,068 2533
การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เป็ดไข่บางปะกง 320 1,018 2533
การวัดคุณภาพโปรตีนของมูลไก่แห้งและโปรตีนอื่น ๆ ในไก่กระทง 338 268 2517
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 140 193 2547
การเจริญเติบโตของกระบือปลักไทยและความสัมพันธ์กับคุณภาพการเลี้ยงของเกษตรกร 36 32 2566
การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 89 146 2519
การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันเส้นให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ทางอาหารไก่กระทง 384 128 2517
การใช้ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวแทนที่ปลายข้าวจ้าวกับรำ และปลายข้าวเหนียวกับรำในอาหารไก่กระทง 173 519 2514
การใช้ถั่วเหลืองไม่อัดน้ำมันเป็นอาหารไก่กระทงและไก่รุ่น 325 182 2517
เพิ่มเติมโดย Google Scholar