มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 245 266 2563
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 149 289 2545
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 30 168 2543
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 121 188 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 835 305 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 63 207 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 156 167 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 147 371 2545
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 197 232 2545
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 46 159 2544
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 61 233 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar