มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการให้ผลผลิตของถั่วเขียวผิวมัน 5 พันธุ์ 22 30 2566
ปริมาณธาตุอาหารของมะขามหวานพันธุ์สีทองในจังหวัดเพชรบูรณ์ 51 76 2566
ผลการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินนาเนื้อปูน 92 217 2545
อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีที่ปลูกในดินนาเนื้อปูนชุดดินลพบุรี 85 194 2546
อิทธิพลของฟางข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินนาเนื้อปูนชุดดินลพบุรีในสภาพขังน้ำ 60 262 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar