สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การชดเชยผลของอุณหภูมิใน CCCII แบบซีมอส และการประยุกต์ใช้งาน 159 128 2548
การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ CC-CCTA 2,697 475 2553
การสังเคราะห์ตัวควบคุมในโหมดกระแส PI, PD และ PID ด้วยวงจรขยายป้อนกลับกระแส 540 335 2556
การสังเคราะห์วงจรตัวต้านทานแบบลบที่ขึ้นอยู่กับความถี่แบบต่อลงกราวนด์ที่ไม่ไวต่ออุณหภูมิและควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการประยุกต์ใช้งาน 134 143 2552
ระบบกำเนิดสัญญาณเอาต์พุตสมดุลชนิดแม่นยำสูง 94 132 2550
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่มีเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงโดยใช้ CCCCTA 70 294 2552
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ CCCDBAs ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 290 219 2549
วงจรกรองความถี่โหมดแรงดันหลายหน้าที่โดยใช้ CCCIIs 127 227 2551
วงจรกรองความถี่ไบควอเดรทิกหลายฟังก์ชั่นในโหมดกระแส ที่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCTA 127 175 2553
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์อย่างง่ายที่ใช้ CCCCTA เพียงตัวเดียวที่สามารถควบคุมความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 875 505 2552
วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสชนิด 4 ควอดแดรนด์โดยใช้ CCCDBAs 186 372 2549
วงจรจำลองอุปกรณ์แบบลอยที่ไวต่ออุณหภูมิต่ำโดยใช้วงจรขยายความนำถ่ายโอน 91 235 2551
วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเชิงเส้นในย่านกว้างโดยใช้ CC-CDTA 62 208 2552
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ทำงานในโหมดกระแสโดยใช้ CCTA 373 271 2553
วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยำและอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้ DO-CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแส 224 284 2551
เพิ่มเติมโดย Google Scholar