กรมประมง กองประมงน้ำกร่อย ฝ่ายทดลองและวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยง งานศึกษาโรคและพยาธิ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปนเปื้อนสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในห่วงโซ่อาหาร ของอ่างเก็บน้ำที่สูงเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 81 202 2541
ความเข้มข้นต่ำสุดของสารเคมีที่สามารถระงับการเจริญของแบคทีเรีย 4 สกุล ที่แยกจากปลาเป็นโรคระบาดปี 2525-2526 71 139 2528
ปรสิต และแบคทีเรีย วิบริโอ ในแม่กุ้งแชบ๊วยธรรมชาติ (Penaeus merguiensis) จากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 193 175 2550
ปรสิตและปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ในกุ้งขาวแวนาไม, Penaeus vannamei ที่เลี้ยงในบ่อดิน 207 1,354 2550
ประสิทธิภาพของด่างทับทิมและจุนสีในการกำจัดเชื้อ Flexibacter maritimus 142 957 2542
แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อระบบพัฒนา 244 459 2540
โปรโตซัวที่ทำให้เกิดปัญหาในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 1,380 497 2529
เพิ่มเติมโดย Google Scholar