สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การควบคุมการไหลแบบหน้าต่างเลื่อนไหลที่มีการปรับตัวได้ 127 379 2547
การควบคุมกำลังให้แก่โหลดด้วยพัลส์วิดมอดูเลชันโดยอาศัยเฟสล็อกลูป 343 227 2552
การจัดสรรบัฟเฟอร์ร่วมที่ทางเข้าสวิตช์ด้วยการทํานายภาระการจราจรโดยใช้คาลมานฟิลเตอร์ 106 167 2547
การรู้จำคำพูด โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมด้วยการสกัดลักษณะเด่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลพีซี 212 592 2550
การวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงหัวใจโดยใช้การประมวลผลบน LabView 243 307 2550
การวิเคราะห์สัญญาณพีพีเอ็มโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์แบบเดี่ยว 515 358 2553
การวิเคราะห์แบบจำลองฮาร์โมนิค n sup (th) อินเจคชันล็อกด้วยระบบเชิงเส้นที่ไม่ขึ้นกับเวลาและการประยุกต์ใช้งาน 214 199 2552
การแปลงฟาสฟูเรียร์สำหรับการมอดูเลตแบบซิกม่า-เดลต้าหนึ่งบิต 785 440 2548
วงจรขยายกำลังงานเสียงคลาสดี โดยวงจรซิกม่า-เดลต้า และเดลต้ามอดูเลชั่นอย่างง่าย 782 672 2549
วงจรขยายความนำที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิรอบข้าง 297 176 2544
วงจรซิกมา-เดลต้า มอดูเลชั่น อย่างง่าย 153 301 2548
วงจรสวิตซ์คาปาซิเตอร์ออสซิลเลเตอร์ย่านความถี่ต่ำถึงปานกลาง 5 ดีเคด 113 314 2544
วงจรแปลงสัญญาณพีดับบลิวเอ็มเป็นเอฟเอ็มโดยอาศัยเฟสล็อกลูป 479 291 2557
เครื่องรับสัญญาณ FM ด้วยวงจรเฟสล็อกลูปที่สร้างด้วยอุปกรณ์ CMOS ขนาดเล็ก 326 368 2553
เพิ่มเติมโดย Google Scholar