สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การสร้างสมการทางทฤษฎีอย่างละเอียดของการสังเคราะห์แบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแถวลำดับขนาดเล็ก โดยใช้พหุนามชนิดเชพบีเชพชนิดที่สอง 216 328 2544
การเพิ่มค่าสภาพเจาะจงทิศทางของสายอากาศที่ให้ลำคลื่นรูปกรวย สำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 143 299 2544
ทฤษฎีการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบร่องบนผิวตัวนำทรงกระบอก 225 553 2545
ระบบตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล 97 454 2550
สนามในบริเวณภายในทรงกลมที่เกิดจากสายอากาศสล็อตที่อยู่บนผิวตัวนำทรงกลม 131 168 2534
สมรรถนะการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบทิศทางเดียวโดยใช้โพรบกระตุ้น วงแหวนสี่เหลี่ยมที่วางใกล้ตัวสะท้อนแบบมุม 263 415 2546
สายอากาศชนิดแถวลำดับแบบร่องบนผิวทรงกลมที่ให้ลำคลื่นรูปกรวย และการโพลาไรซ์แบบวงกลมสำหรับการสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 93 715 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar