มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิว ที่มีส่วนผสมของซิลิกาจากแกลบข้าว 83 764 2549
การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้และสมุนไพรเมืองร้อนบางชนิดด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี 545 394 2545
การศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไตรโคซานในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวในท้องตลาด โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 381 512 2547
การศึกษาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันเมล็ดเสาวรส 989 1,270 2550
การสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวยับยั้งแบคทีเรีย 287 2,019 2547
โลชั่นทากันยุงจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ 219 287 2542
เพิ่มเติมโดย Google Scholar