ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ไมโคบักทีริโอซีสในปลากัด 145 254 2533
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอะโกลนีม่า Aglaonema simplex 234 1,155 2548
ผลของความเข้มแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำในตู้ 209 832 2548
การขยายพันธุ์รากดำใบยาว (Microsorium pteropus) 102 513 2549
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ำลานไพลินต่อรังสียูวี 96 451 2549
ผลของ kinetin และ IAA ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไส้ปลาไหล (Barclaya longifolia) 71 288 2552
การใช้แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติกที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณเชื้อวิบริโอในกุ้งขาวแวนนาไม 172 668 2554
ผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและความเข้มแสงที่มีผลต่อความเข้มของสีใบบัวแดง 106 327 2555
เพิ่มเติมโดย Google Scholar