สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคนิคเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 388 249 2563
การปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 255 173 2562
การผลิตผักปลอดภัยส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 234 172 2562
การพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหินกบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1,183 572 2562
การพัฒนารูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 124 206 2563
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 142 252 2563
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 185 317 2562
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 204 276 2562
การสำรวจพืชอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่รับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ 93 96 2563
การออกแบบกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 969 428 2562
ความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกับสามพรานโมเดลของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 142 108 2563
ความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กระเกรี่ยงแก่น ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 183 180 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 169 811 2548
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว 222 1,056 2549
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 321 1,296 2550
เพิ่มเติมโดย Google Scholar