ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การวินิจฉัยคอร์ปัสลูเทียมในโคสาว โดยการล้วงตรวจด้วยมือและการใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ เปรียบเทียบกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 202 555 2536
การใช้อุลตร้าซาวด์ในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1,196 1,650 2536
โปรสตาแกลนดินและเอนโดท็อกซิน กับโรคที่มีความสัมพันธ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 112 368 2536
ศึกษาระดับฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ ในการเหนี่ยวนำให้เป็นสัดในโคสาวโดยสารโปรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา 226 420 2538
ศักยภาพการผลิตโคนมในโครงการ คปร. 2537-2539 232 556 2540
ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ถุงน้ำในรังไข่ชนิดบางหลังการรักษาในโคนมลูกผสมโดย อุลตราซาวด์ 281 249 2540
อุลตราซาวด์ ช่วยการวินิจฉัยระบบสืบพันธุ์ในโคนมลูกผสมในไทย 426 155 2540
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของไวตามินอีและซิลิเนียมในซีรัมต่อโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โคนมหลังคลอด 110 415 2551
เพิ่มเติมโดย Google Scholar