สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การสร้างสมการทางทฤษฎีอย่างละเอียดของการสังเคราะห์แบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแถวลำดับขนาดเล็ก โดยใช้พหุนามชนิดเชพบีเชพชนิดที่สอง 217 330 2544
การเพิ่มค่าสภาพเจาะจงทิศทางของสายอากาศที่ให้ลำคลื่นรูปกรวย สำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 144 300 2544
ทฤษฎีการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบร่องบนผิวตัวนำทรงกระบอก 227 554 2545
ระบบตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล 98 468 2550
สนามในบริเวณภายในทรงกลมที่เกิดจากสายอากาศสล็อตที่อยู่บนผิวตัวนำทรงกลม 134 170 2534
สมรรถนะการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบทิศทางเดียวโดยใช้โพรบกระตุ้น วงแหวนสี่เหลี่ยมที่วางใกล้ตัวสะท้อนแบบมุม 264 417 2546
สายอากาศชนิดแถวลำดับแบบร่องบนผิวทรงกลมที่ให้ลำคลื่นรูปกรวย และการโพลาไรซ์แบบวงกลมสำหรับการสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 94 716 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar