ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
ปรากฏการณ์บางอย่างในวงจรทางธุรกิจของไทย 117 217 2509
การศึกษาถึงความสามารถของประเทศไทยในการขยายการส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปจำหน่ายในต่างประเทศ 95 130 2514
การศึกษาถึงอุปสงค์ของสินค้าออกที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 122 111 2516
ผลจากการสำรวจผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ 193 159 2516
การคุ้มครองส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการกระจายรายได้ 124 77 2517
การลงทุนจากต่างประเทศ การถ่ายทอดวิทยาการและการจ้างทำงาน 104 109 2517
การส่งสินค้าออกกับลักษณะการขยายตัวของนครหลวง 112 86 2518
บทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น 276 128 2522
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศในเอเชียและแปซิฟิก 113 187 2523
โรงงานสับปะรดกระป๋องกับการพัฒนาท้องถิ่น 152 206 2524
โครงสร้างและการแข่งขันของตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ 107 126 2527
เพิ่มเติมโดย Google Scholar