รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การแพร่กระจายของธาตุอาหารบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง

ปัญญานีย์ พราพงษ์ | กัลยา วัฒยากร |

หน้า 627-637


การศึกษาสภาพและแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลาง โดยใช้เทคนิครีโมท เซนซิ่ง

ทัศวี โอภาสวรรณ |

หน้า 639-647


การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทางชีวภาพ

อักษร ศรีเปล่ง | นคร บุญประคอง |

หน้า 649-663


การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

นันทนา คชเสนี |

หน้า 665-673


การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง

เกศินี สรรวานิช | กัลยา วัฒยากร |

หน้า 675-686


รายงานคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางในบริเวณวิทยาลัยครูมหาสารคาม มีนาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2532

นิตยา แซ่ซิ้ม |

หน้า 687-697


ซัคคารินในผลไม้ดองและแช่อิ่ม

รัตนา มหาชัย | นุชจรี เวชวิริยกุล |

หน้า 699-704


โลหะหนักในผักตบชวาจากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง |

หน้า 705-711


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University