รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


การใช้ filter cake เป็นปุ๋ย สำหรับข้าวในดินเปรี้ยวจัด

จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | สุริยา สาสนรักกิจ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา | สรสิทธิ์ วัชโรทยาน |

p. 1-11


การศึกษาการตรึงไนโตรเจนและวัฏจักรของไนโตรเจนในแหนแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน โดยใช้เทคนิคทางไอโซโทป

ประยูร สวัสดี | บุญรอด ใช้วัฒน์ | พรพิมล ชัยวรรณคุปต์ | จันทนา ศิริไพบูลย์ | เย็นใจ วสุวัต |

p. 53-63


ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตและปูนขาวระยะยาวต่อผลผลิตฝ้ายในดินชุดปากช่อง

ประสาท เกศวพิทักษ์ | ไพโรจน์ โสมนัส | บุญเลิศ บุญยัง | วิทยา มาสร้างสรรค์ | นงลักษณ์ วิบูลสุข | สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก |

p. 79-90


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University