เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2566 )


การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานผลิตนอร์มอลพาราฟิน

พงษ์มานัส ลาญดล | สิรางค์ กลั่นคำสอน |

หน้า 150-159


การประยุกต์การวิเคราะห์ลำดับชั้นแบบคลุมเครือและเทคนิคการจัดอันดับความพึงพอใจที่คล้ายคลึงผลลัพธ์อุดมคติสำหรับการคัดเลือกเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อคริปโตสปอริเดียมในการผลิตน้ำประปาสำหรับโรงงานผลิตน้ำสามเสน 4

ปรินทร์ ศรีเมฆารัตน์ | พัชราภรณ์ ญาณภิรัต | ศันสนีย์ สุภาภา |

หน้า 160-169


ระบบเฝ้าระวังผู้ขับขี่ด้วยอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบสวมใส่

นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ | มุสตากีม แหล๊ะหลง | นริสรา หมิดสะแหล้ | ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ |

หน้า 170-179


การพัฒนาต้นแบบแคลมป์ทำหมันสุนัขโดยใช้พลาสติกฐานพอลิแล็กติกแอซิด

มนทัต ท้วมทอง | เจดีย์ เต็มวิจิตร | ชัยกร ฐิติญาณพร | ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ | อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล |

หน้า 208-214


การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอย่างปลอดภัยสำหรับระบบระบายอากาศ

นริศ วิภวศุภกร | ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ |

หน้า 215-222


การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์อันตรายจากปฏิกิริยาเคมี

พัชรมนต์ เบ็ญจโศภิษฐ์ | ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ |

หน้า 223-230


การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์อันตรายจากปฏิกิริยาเคมี

นภสร สหพรวัฒนานุกูล | ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ |

หน้า 231-238


คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบก๊าซเฉื่อย

บุษกร ปานกลาง | ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ |

หน้า 239-246


โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การติดไฟและการระเบิด

ปวิตรา จำปาสัก | ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ |

หน้า 247-254


การลดน้ำหนักโมเลกุลของยางด้วยเครื่องขึ้นรูปยางเป็นเม็ดโดยใช้วิธีทากูชิ

เบญจา มุลเสนา | ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต | กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ | นันทิยา หาญศุภลักษณ์ |

หน้า 255-261


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University