เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสำหรับผลิตหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT

ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์ | เบญญา มะโนชัย | ปริยานุช จุลกะ |

p. 83-90


ผลของสารปรับปรุงดินจากขี้เถ้าลอยที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ

กัญญรัตน์ จำปาทอง | ทิมทอง ดรุณสนธยา | สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ | ภัศจี คงศีล | ปิยะ กิตติภาดากุล | สายัณห์ ทัดศรี | ทรงยศ โชติชุติมา |

p. 92-98


การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดูราในระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูก

หัทยา วัฒนพฤกษ์ | เฉลิมพล ภูมิไชย์ | ปิยะ กิตติภาดากุล | ธานี ศรีวงศ์ชัย | อเนก ลิ่มศรีวิไล |

p. 99-106


การเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณสมบัติทางพลังงานของกระถินยักษ์ 10 พันธุ์/สายพันธุ์ ที่ปลูกเพื่อใช้เป็นไม้เชื้อเพลิงในจังหวัดลพบุรี

อัศวภูมิ ทองนาค | สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ | ธนพล ไชยแสน | เจตษฎา อุตรพันธ์ | สายัณห์ ทัดศรี | ทรงยศ โชติชุติมา |

p. 107-113


การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี

อิศร์ สุปินราช | สุมิตรา สุปินราช |

p. 114-119


การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนน้ำท่วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับร่วมกับใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

คมจักร บริรักษ์ | ธานี ศรีวงศ์ชัย | ภัศจี คงศีล |

p. 120-127


การจัดกลุ่มและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพื้นเมืองภาคใต้

ปิยวรรณ ชะนะ | ธานี ศรีวงศ์ชัย | เฉลิมพล ภูมิไชย์ | ภัทรพร ภักดีฉนวน |

p. 128-135


การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม | ธานี ศรีวงศ์ชัย | ภัศจี คงศีล |

p. 136-143


การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่

ปาริชาติ จำรัสศรี | ณิชานันท์ เกินอาษา | ศิริพร ดอนเหนือ |

p. 144-150


การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมในฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา

สดใส ช่างสลัก | สำราญ ศรีชมพร | ชฎามาศ จิตต์เลขา | ปวีณา ทองเหลือง | วราภรณ์ บุญเกิด | แสงแข น้าวานิช | ประพนธ์ บุญรำพรรณ | กิตติศักดิ์ ศรีชมพร | ธัญธิตา ศรีสุระ |

p. 151-158


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University