เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2552 )


สภาวะการชะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารประกอบเตตร้าซัยคลินและอนุพันธ์ในกุ้งด้วยเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถะสูง

นภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง | วริพัสย์ อารีกุล | ตติย สีหร่าย |

หน้า 85-92


การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน

รตนพรรษ หรรษอุดม | เลอพงศ์ จารุพันธ์ | งามทิพย์ ภู่วโรดม | ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ |

หน้า 109-114


ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของปลานิลอบแห้ง

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ | ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ | บัณฑิต อินณวงศ์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร |

หน้า 151-160


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University