เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


วงจรคูณสัญญาณอนาลอกอิสระจากการลดทอนความคล่องตัวของพาหะและใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่ำ

นุกูล สุวรรณชาตรี | สมเกียรติ เพียงพรานทอง | อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์ |

หน้า 88-95


วงจรขยายทรานอิมพีแดนซ์ชนิดซีมอสแบบผลต่างสำหรับระบบสื่อสารทางแสงที่มีความเร็ว 2.46 Gb/s และอัตราขยาย 80 dB

วัชรพล พงษ์ปาลิต | วรากร เกษมสุวรรณ์ |

หน้า 111-118


การใช้วงจรอะซิงโครนัสร่วมกับการควบคุมไฟเลี้ยงแบบพลวัตในการลดพลังงานของวงจรที่ทำงานตามเวลาจริง

ภาณุวัฒน์ ด้านกลาง | ชูเกียรติ การะเกตุ |

หน้า 119-126


การปรับปรุงผลตอบสนองของกรุ้ปดีเลย์และการลดความซับซ้อนของโครงสร้างของวงจรกรองความถี่ IIR ที่มีเฟสเป็นเชิงเส้น

สรานุวัจน์ วรสุมันต์ | ดลชัย สุขเจริญผล | อุทัย ศรีธีระวิโรจน์ | กนก เจนจิระพงศ์เวช |

หน้า 144-151


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University