การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISBN : 974-553-221-5

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในสาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 และจัดการประชุมสาขาพืช เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดแบ่งสาขาในการประชุม โดยเริ่มจากการจัดการประชุมเพียง 2 สาขา ในครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504, 2505 ซึ่งได้แก่ สาขาสัตวบาล-โรคสัตว์ และสาขาพืช และขยายขอบเขตสาขาวิชาในการจัดการประชุม จนกระทั่งเป็น 16 สาขาวิชา ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40 ปี พ.ศ. 2545

  

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


การเปรียบเทียบสารฟลาโวนอยด์ในส่วนประกอบของกาหลงขาวและกาหลงแดง

ปฤณญ์ เวทย์วิวรณ์ | กนิษฐภัทร ลงยันต์ | ณวริณ อึ๊งภากรณ์ | ริญญารัตน์ สรรพตานนท์ | ศุภิสรา ชาญณรงค์ | สวิตตา ไพรเกษตร | ปิยาภัทร ไตรสนธิ | ซาฟียะห์ สะอะ | พรพิมล ธัญญะภูมิ |

หน้า 19-28


ผลของการรมด้วยน้ำมันหอมระเหยไทม์ ตะไคร้หอม และกานพลูต่อการชะลอการสุกและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมคาเวนดิช

ยศวัฒน์ คําสมุทร | วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก | วาสนา พิทักษ์พล |

หน้า 29-35


การจัดทําแผนที่ดิจิทัลของดินที่มีผลกระทบจากเกลือในจังหวัดนครราชสีมาด้วยโมเดล Random Forest

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย | มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์ | พชร อริยะสกุล | ดนัย แสนจันทอง | นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล |

หน้า 36-43


เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


การเปรียบเทียบสารฟลาโวนอยด์ในส่วนประกอบของกาหลงขาวและกาหลงแดง

ปฤณญ์ เวทย์วิวรณ์ | กนิษฐภัทร ลงยันต์ | ณวริณ อึ๊งภากรณ์ | ริญญารัตน์ สรรพตานนท์ | ศุภิสรา ชาญณรงค์ | สวิตตา ไพรเกษตร | ปิยาภัทร ไตรสนธิ | ซาฟียะห์ สะอะ | พรพิมล ธัญญะภูมิ |

หน้า 19-28


Building a prototype automatic vending machine, then finding satisfaction and ideas for improvement

Pakvalunh Panitpichetvong | Borvonsak Markpoon | Phongpitak Suksantilap | Kitti Chomchay | Prathan Satidvengtong | Penpan Laksamiwanit |

หน้า 142-149


ความหลากชนิดและการปรากฏของหิ่งห้อยบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐชภัทร โอทอง | วัฒนชัย ตาเสน | กิติพงศ์ ตั้งกิจ | สุภาพร ศรีเสมอ | ภาสิณี วรชนะนันท์ | รัฐชา ชัยชนะ |

หน้า 795-802


การจัดทําแผนที่ดิจิทัลของดินที่มีผลกระทบจากเกลือในจังหวัดนครราชสีมาด้วยโมเดล Random Forest

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย | มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์ | พชร อริยะสกุล | ดนัย แสนจันทอง | นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล |

หน้า 36-43