การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2547) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  

ปัจจัยภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง

ภาวิตา พัฒน์ชนะ | กุลธิดา ภักดีลุน | ณัฐกฤตา ศรีเหรา | เบญจมาภรณ์ มงคล | จิณณพัต ชื่นชมน้อย | วลี สงสุวงค์ |

หน้า 1303-1316