การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2547) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  

ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟติกจากรากมันสำปะหลังเพื่อการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟตและผลิตฮอร์โมนพืชสำหรับใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต | สิรินภา ช่วงโอภาส | อมรศรี ขุนอินทร์ |

หน้า 1-9


การจำแนกพันธุ์เมล็ดข้าวไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

ณภัทร กาญจนา | รัญชน์ นาคจีน | กฤษฎิ์ เนตยากร | บุษรา พัฒนศิริ |

หน้า 143-150


การจำแนกพันธุ์เมล็ดข้าวไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

ณภัทร กาญจนา | รัญชน์ นาคจีน | กฤษฎิ์ เนตยากร | บุษรา พัฒนศิริ |

หน้า 143-150


ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟติกจากรากมันสำปะหลังเพื่อการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟตและผลิตฮอร์โมนพืชสำหรับใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต | สิรินภา ช่วงโอภาส | อมรศรี ขุนอินทร์ |

หน้า 1-9