เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18: เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ ( พ.ศ. 2564 )


ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟติกจากรากมันสำปะหลังเพื่อการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟตและผลิตฮอร์โมนพืชสำหรับใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต | สิรินภา ช่วงโอภาส | อมรศรี ขุนอินทร์ |

หน้า 1-9


การจำแนกพันธุ์เมล็ดข้าวไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

ณภัทร กาญจนา | รัญชน์ นาคจีน | กฤษฎิ์ เนตยากร | บุษรา พัฒนศิริ |

หน้า 143-150


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University