ปีพิมพ์ 2564


ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟติกจากรากมันสำปะหลังเพื่อการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟตและผลิตฮอร์โมนพืชสำหรับใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต | สิรินภา ช่วงโอภาส | อมรศรี ขุนอินทร์ |

หน้า 1-9


การจำแนกพันธุ์เมล็ดข้าวไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

ณภัทร กาญจนา | รัญชน์ นาคจีน | กฤษฎิ์ เนตยากร | บุษรา พัฒนศิริ |

หน้า 143-150


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร