การประชุมวิชาการแห่งชาติ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จัดครั้งแรกในปี 2547 โดยเดิมชื่อ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการ เสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่าง ๆ จำนวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาส่งเสริมการเกษตร
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ