Creative Commons License
 • งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2529

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • 24

 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 • 2529

 • สวัสดี บุญชี
  สนั่น เผือกไร่
  ไรอัน, เคน

 • กรุงเทพฯ

 • ส่วนที่ 4: 36 หน้า

 • 661 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • SOIL CONSERVATION;WATER CONSERVATION;HIGHLANDS;LAND USE;THAILAND

 • ดิน;น้ำ;การอนุรักษ์;พื้นที่ดอน;การใช้ประโยชน์;ระบบการปลูกพืช;ภาคเหนือ

 • [1] สวัสดี บุญชี (กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ)
  [2] สนั่น เผือกไร่
  [3] ไรอัน, เคน

285 297

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

สวัสดี บุญชี. (2529). งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
.


สวัสดี บุญชี. "งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
. 2529.

สวัสดี บุญชี. (2529). งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
.