Creative Commons License
 • เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน

 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 19

 • สาขาพืช

 • 2524

 • พิทักษ์ อินทะพันธ์
  ประศาสน์ ดอกแก้ว
  เสรี ถนอมสุข
  อภิชัย ธีรธร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 92-93

 • 146 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • F01-การผลิตพืช

 • VIGNA RADIATA RADIATA;การปลูกพืช;ที่สูง;การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน;การเติบโต;ผลผลิต

 • VIGNA RADIATA RADIATA;PLANTING;HIGHLANDS;RAINFED FARMING;GROWTH;YIELDS

 • ถั่วเขียว;การปลูกเป็นพืชที่ 2;พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน;การเจริญเติบโต;ผลผลิต

 • [1] พิทักษ์ อินทะพันธ์ (ศูนย์โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ)
  [2] ประศาสน์ ดอกแก้ว
  [3] เสรี ถนอมสุข
  [4] อภิชัย ธีรธร

104 77

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

พิทักษ์ อินทะพันธ์ และคนอื่นๆ. (2524). เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


พิทักษ์ อินทะพันธ์ และคนอื่นๆ. "เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2524.

พิทักษ์ อินทะพันธ์ และคนอื่นๆ. (2524). เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.