Creative Commons License
 • ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน

 • รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 18

 • สาขาพืช

 • 2523

 • พิทักษ์ อินทะพันธ์
  ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
  เสรี ถนอมสุข

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 78-78(1)

 • 114 หน้า

 • ไทย

 • Thai National AGRIS Centre, Office of The University Library Kasetsart University, P.O. BOX 1084 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

 • H60-วัชพืช

 • สารกำจัดวัชพืช;ที่สูง;การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน;ประสิทธิภาพ

 • HERBICIDES;HIGHLANDS;RAINFED FARMING;EFFICIENCY

 • สารป้องกันกำจัดวัชพืช;พื้นที่อาศัยน้ำฝน;ประสิทธิภาพ

 • [1] พิทักษ์ อินทะพันธ์ (ศูนย์โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดลำปาง)
  [2] ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
  [3] เสรี ถนอมสุข

135 81

ไฟล์ดิจิทัล

Export

  ค้นเพิ่มเติม

พิทักษ์ อินทะพันธ์. (2523). ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.


พิทักษ์ อินทะพันธ์. "ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. 2523.

พิทักษ์ อินทะพันธ์. (2523). ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.